Regulamin Basenów Zewnętrznych

GODZINY OTWARCIA: 10:00 - 19:00

Wejście na teren basenów i poruszanie się po terenie basenów wyłącznie w klapkach kąpielowych!

1. Baseny są obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie Goście zameldowani w Ośrodku Wypoczynkowym „MAMCZUR PIZUNY” w Pizunach.

2. Goście korzystają z Basenów na własną odpowiedzialność.

3. Baseny są czynne codziennie w godz.10:00 do 19:00 ( po wyznaczonych godzinach do basenów dodawana jest chemia czyszcząca i chlor).

4. Ośrodek może zamknąć Baseny z uwagi na występowanie złych warunków atmosferycznych.

5. Goście Ośrodka Wypoczynkowego Mamczur Pizuny  korzystają z Basenów bezpłatnie.

6. Goście w wieku do lat 18 mogą przebywać w okolicach Basenów i/lub korzystać z Basenów wyłącznie pod opieką Rodziców.

Jako „okolice Basenów” w rozumieniu niniejszego regulaminu, uznaje się obszar wokół Basenów wyłożony listwami tarasowymi.

Ze względu na ryzyko porażenia prądem, poparzenia środkami chemicznymi obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na zamknięty teren techniczny oraz do pomieszczenia technicznego obok basenów, kara za każde  złamanie zakazu  1000 zł, za dzieci odpowiadają Rodzice.

7. Osobom korzystającym z Basenów zabrania się;

a) wchodzenia na teren Basenów w obuwiu innym aniżeli przeznaczonym do korzystania na terenie Basenów,

b) skakania do Basenów z brzegu lub innego miejsca,

c) nurkowania ze sprzętem,

d) siadania i opierania się na obrzeżu Basenów,

e) niszczenia urządzeń i sprzętu Basenów, zaśmiecania i brudzenia Basenów oraz terenu wokół Basenów,

f) wchodzenia do Basenów wbrew zakazowi obsługi Ośrodka lub w czasie wyłączenia Basenów z korzystania przez Gości,

g) korzystania z Basenów w godzinach innych niż pomiędzy 10:00 a 19:00,

h) wprowadzania zwierząt na teren Basenów i/lub wprowadzania zwierząt do Basenów

i) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Basenach i na terenie Basenów

j) jedzenia i picia w Basenach oraz na terenie Basenów.

 k) wnoszenia do Basenów szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i innych niebezpiecznych przedmiotów,

 l) zachowywania się w sposób nieobyczajny lub/i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub/i w sposób utrudniający korzystanie z Basenów przez innych Gości,

m) korzystania z Basenów w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

8. Zabrania się wstępu osób nietrzeźwych lub pod wpływem alkoholu do Basenów i na teren Basenów.

9. Z kąpieli w Basenach mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające ubrane kąpielówki lub/i kostiumy kąpielowe.

10. Osoby korzystające z Basenów zobowiązane są do przestrzegania poleceń obsługi Ośrodka i bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom.

11. Baseny nie jest obsługiwane przez ratownika dlatego z Basenów mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać, a osoby nie umiejące pływać mogą korzystać z Basenów wyłącznie pod opieką osób za nie odpowiedzialnych.

12. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub/i przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte z terenu Basenów przez obsługę Ośrodka.

13. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt i urządzenia Basenów ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

14. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Basenów należy zgłaszać do właścicieli Ośrodka.

15. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu na ogrodzeniu pomieszczenia technicznego znajdującego się przy Basenie, przy wejściu do Basenów, w domkach Ośrodka.

Scroll to Top